Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.hagaholic.com หรือ hagaholic mobile applications (ทางเรา) มี นโยบายการเก็บความลับชองคุณโดยการ เก็บข้อมูลของคุณผ่านการใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะอธิบายสิทธิ์และขอบเขตความปลอดภัยของข้อมูลที่ทางเราได้จัดเก็บการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ www. hagaholic.com หรือ hagaholic mobile applications ให้คุณเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ ทางเรา Hagaholic กำหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าใช้บริการของทางเรา Hagaholic ได้โดยที่ไม่สมัครสมาชิกก็ได้ แต่เมื่อไรก็ตามเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับทางเรา Hagaholic คุณจะกลายเป็นคนที่มีข้อมูลในเว็บไซต์เรา Hagaholic และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ โดยทางเราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์ Hagaholic โดยใช้บัญชีของสื่อสังคม เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ทางเรา Hagaholic จะเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางสื่อสังคม ซึ่งทางเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทางเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้แก่ทางเรา Hagaholic เป็นไปด้วยความสมัครใจของคุณ เว้นแต่บางส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล หากไม่ใส่ข้อมูลหรือใส่ข้อมูลไม่ครบจะส่งผลให้ทางเรา Hagaholic ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับจากบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หากปราศจากการยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง ทางเราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากที่อื่น เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งการให้บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา Hagaholic ให้เหมาะสมกับคุณ

การใช้/วัตถุประสงค์ และการปฏิเสธการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์หลักของทางเรา Hagaholic ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณสามารถการใช้งานได้อย่างปลอดภัย /มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- จัดให้มีการบริการและการช่วยเหลือลูกค้าตามที่คุณขอ
- แก้ปัญหาความขัดแย้ง จัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา
- ป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้และบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงผู้ใช้ของเรา
- ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา
- บอกคุณเกี่ยวกับการบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา
- ส่งเป้าหมายทางการตลาด การอัพเดทการบริการ และข้อเสนอโปรโมชั่นให้กับคุณ
- เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและยืนยันข้อมูลกับบุคคลภายนอก
- ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่หุ้นส่วนของเราหรือผู้ร่วมทุน
ทั้งนี้คุณสามารถปฎิเสธการเก็บข้อมูลได้ โดยการไม่ใช้บริการของเรา (Hagaholic) หรือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของเราทราบ

การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา /เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของทุกคน ทางเรา Hagaholic อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเรา Hagaholic อาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้กับ
- บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของทางเรา Hagaholic เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
- การบังคับทางกฎหมาย หรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนทางอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย
เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ซึ่งทางเรา Hagaholic มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้รายใดทำผิดในข้อกำหนดใดก็ตามของนโยบายนี้ ทางเรา Hagaholic สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายทุกคนในการสืบสวนความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องในการกระทำความผิดทางอาญา หรือทางแพ่ง นอกจากนี้ ทางเรา Hagaholic สามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากมีการร้องขอโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด หรือหากทางเรา Hagaholic เห็นด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาดว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ ทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือเรียกร้องใดๆ ต่อทางเรา Hagaholicจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ เมื่อผู้ใช้บริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงชื่อ บัญชีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อและการจัดส่งทางไปรษณีย์ของกันและกันได้ แต่ทุกกรณี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการปกป้องข้อมูล และต้องให้โอกาสผู้ใช้บริการอื่นในการลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของคุณอีกทั้งต้องให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้มา

วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

ทางเราอาจจะใช้ "คุกกี้" ในบางหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานบนหน้าเว็บของเรา Hagaholic รวมทั้งปรับการบริการให้เหมาะสม และอื่นๆ

การป้องกันบัญชี

ทางเรา Hagaholic จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอก และหากทางเรา Hagaholic ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป ทางเรา Hagaholic จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัย สำหรับรหัสผ่านเป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่บัญชีของคุณ ดังนั้นคุณจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น พึงระลึกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ ดังนั้น หากคุณคิดว่ารหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งทางเรา Hagaholic ทันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยด่วน

การเข้าถึง การทบทวน การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของทางเรา ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง ทางเราอาจจะระงับการใช้หรือปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการมองเห็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยทางเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือทางเราอาจจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อทางเรายืนยันว่าไม่มีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเรา Hagaholic โดยทางเราจะรักษาข้อมูลของคุณเป็นอย่างดี เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่ได้สามารถสัญญาได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

บุคคลภายนอก

เอกสารฉบับนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งทางเรา Hagaholic รวบรวมมาจากคุณเท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนเว็บไซต์ของเรา หรือไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต การนำมาปฏิบัติต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะแตกต่างออกไป ทางเรา Hagaholic ไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ความยินยอม

การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณได้ยินยอมให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงของทางเรา Hagaholic แล้ว

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้