Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Hagaholic หรือ hagaholic mobile applications (ทางเรา) อาจเก็บข้อมุลของคุณผ่านการใช้งานต่างๆบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเรามีนโยบายการเก็บรักษาความลับของคุณ โดยนโยบายจะอธิบายสิทธิและขอบเขตความปลอดภัยของข้อมูลที่ทางเราได้ทำการจัดเก็บการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ hagaholic หรือ hagaholic mobile applications คุณเข้าใจและยินยอมปฏิบ้ตินโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทาง hagaholic ได้กำหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าใช้บริการของเรา (Hagaholic) ได้โดยที่ไม่สมัครสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเรา (Hagaholic) คุณจะคุณจะกลายเป็นคนมีข้อมูลในเว็บไซต์เรา (Hagaholic) และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ โดยเราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้นำสู่ระบบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นหนี้บริษัท โดยทั่วไปแล้วเราจะทำการตรวจสอบเครดิตของคุณ จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ หน่วยงานข้อมูลเครดิตอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว)

หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์ Hagaholic โดยใช้บัญชีของสื่อสังคมหรือใช้บัญชีของสื่อสังคม เพื่อเข้าสู่บัญชีเว็บไซต์ของเรา ทางเรา (Hagaholic) สามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางสื่อสังคมได้และเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมาตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่ทางเรา (Hagaholic) เป็นไปด้วยความสมัครใจของคุณ เว้นแต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล สำหรับในส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล หากไม่ใส่ข้อมูลจะส่งผลให้ทางเรา (Hagaholic) ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับจากบุคคลภายนอกในกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ แต่เราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบริษัทอื่นและใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งการให้บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา (Hagaholic) ให้เหมาะสมกับคุณ

การใช้/วัตถุประสงค์ และการปฏิเสธการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์หลักของเรา (Hagaholic) ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพ เพือที่จะสามารถปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- จัดให้มีการบริการและการช่วยเหลือลูกค้าตามที่คุณขอ
- แก้ปัญหาความขัดแย้ง จัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา
- ป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้และบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงผู้ใช้ของเรา
- ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา
- บอกคุณเกี่ยวกับการบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา
- ส่งเป้าหมายทางการตลาด การอัพเดทการบริการ และข้อเสนอโปรโมชั่นให้กับคุณ
- เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและยืนยันข้อมูลกับบุคคลภายนอก
- ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่หุ้นส่วนของเรา
ทั้งนี้คุณสามารถปฎิเสธการเก็บข้อมูลได้ โดยการไม่ใช้บริการของเรา (Hagaholic) หรือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของเราทราบ

การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูลของคุณ

ทางเรา (Hagaholic) อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประสงค์ของกฎหมาย เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทุกคน โดยข้อมูลนั้น จะถูกเปิดเผยตามกฎหมาย ทางเรา (Hagaholic) อาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้กับ
- บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของเรา (Hagaholic) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
- การบังคับทางกฎหมาย หรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนทางอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย
เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย หากทางเรา (Hagaholic)มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้รายใดก็ตามทำผิดในข้อกำหนดใดก็ตามของนโยบายนี้ ทางเรา (Hagaholic) สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายทุกคนในการสืบสวนความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องในการกระทำความผิดทางอาญา หรือทางแพ่ง นอกจากนี้ ทางเรา (Hagaholic) สามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากมีการร้องขอโดยรัฐหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด หรือหากทางเรา (Hagaholic) เห็นด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาดว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ ทางเรา (Hagaholic) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือเรียกร้องใดๆ ต่อทางเรา (Hagaholic) จากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ เมื่อผู้ใช้บริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงชื่อ บัญชีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการจัดส่งทางไปรษณีย์ของกันและกันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการปกป้องข้อมูลและให้โอกาสผู้ใช้บริการอื่นในการลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของคุณและให้โอกาสในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้มา

วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

เราอาจจะใช้ "คุกกี้" ในบางหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานบนหน้าเว็บของเรา (Hagaholic) ปรับการบริการให้เหมาะสม และอื่นๆ

การป้องกันบัญชี

ทางเรา (Hagaholic) จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก และหากเรา (Hagaholic) ไม่ต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป ทางเรา (Hagaholic) จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านเป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่บัญชีของคุณ ดังนั้นคุณจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น พึงระรึกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ ดังนั้น หากรหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งทางเรา (Hagaholic) ทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

การเข้าถึง การทบทวน การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง เราอาจจะระงับการใช้หรือปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการมองเห็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเราอาจจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรายืนยันว่าไม่มีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ความปลอดภัย

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเรา (Hagaholic) จะรักษาข้อมูลของคุณเป็นอย่างดี เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่ได้สามารถสัญญาได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

บุคคลภายนอก

เอกสารฉบับนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งทางเรา (Hagaholic) รวบรวมมาจากคุณเท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนเว็บไซต์ของเรา หรือไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต กฎที่นำมาปฏิบัติต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะแตกต่างออกไป ทางเรา (Hagaholic) ไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ความยินยอม

การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อ คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงของเรา (Hagaholic) แล้ว

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้