Loading...

เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ www.hagaholic.com หรือ hagaholic mobile application. (ทางเรา) เพื่อความเข้าใจในการใช้งาน โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยคุณจะต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนใช้บริการนี้ หรือเปิดบัญชี หากคุณสมัครย่อมถือว่าคุณยินยอมและตกลงกับข้อกำหนดของเรา ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับท่านก่อนว่า www.hagaholic.com เป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุน และเป็นช่องทางในโปรโมทสินค้าหรือบริการ เพื่อการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ส่วนเรื่องสัญญาซื้อ-ขายเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการปฎิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการที่ได้ละเมิดข้อตกลงหรือกระทำการใด ที่อาจทำให้เราเสื่อมเสีย โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อ/ผู้ขาย) ล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการโดย คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ อันเกี่ยวข้องกับ Hagaholic คุณตกลงที่จะไม่ใช้เนื้อต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายของบน www.hagaholic.com และบน hagaholic mobile applications ทรัพย์สินของ Hagaholic และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ จะสามารถถูกนำไปใช้ได้เมื่อมีการอนุญาติอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น คุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง Hagaholic จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Hagaholic คุณตกลงให้ Hagaholic ยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

บัญชีและความปลอดภัย

การใช้บริการของเรา (Hagaholic) คุณในฐานะผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) จำเป็นต้องมีการสมัคร ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และตั้งรหัสผ่านสำหรับคุณเอง รวมถึงคุณสามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นได้ด้วยตัวคุณเอง สิทธิ์ขาดทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเองเท่านั้น โดยคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้กับบัญชีของคุณเท่านั้น และตรวจสอบการเข้า-ออกบัญชี ผู้ใช้ของคุณให้ถูกต้องทุกครั้ง โดยแจ้งให้เรา (Hagaholic) ทราบในทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ บัญชีผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม โดยทางเรา (Hagaholic) จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต

เงื่อนไขการใช้งาน

คุณสัญญาว่าจะกระทำตามเงื่อนไขดังนี้ คุณจะไม่ละเมิดกฎหมายของประเทศไทย ,ไม่ละเมิดเงื่อนไขหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ Hagaholic , ไม่นำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย /เนื้อหาที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย ,ไม่การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลใดๆ อันอาจเกิดความเสียหายต่อ Hagaholic, ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ,ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้ขาย ,คุณเป็นคนรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่บัญชีของคุณได้นำเข้าสู่ www.hagaholic.com หรือ Hagaholic mobile application การควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์จะไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมจาก Hagaholic ดังนั้น Hagaholic จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว , คุณตกลงว่า Hagaholic สามารถเข้าถึง และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาได้ตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจ หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย นอกจากนี้หากคุณจะต้องอัพเดทข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบัน หรือตอบกลับ /ตอบรับ /ปฎิเสธการซื้อ-ขายสินค้า กับผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่กระทำอื่นใดอันอาจจะสร้างความไม่พอใจต่อผู้ใช้บริการายอื่นในการใช้บริการของเรา (Hagaholic) ซึ่งทางเรา (Hagaholic) มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ หรือลบข้อความหรือโพสต์ของคุณ ได้ทันที หรืออาจแจ้ง หรือส่งข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบ โดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากได้รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น

การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ hagaholic ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว หรือไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายใน 7 วัน หลังมีการ “รายงานปัญหา” จากผู้ซื้อ ทาง hagaholic มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารตามเหมาะสม

รายการสินค้าต้องห้ามจําหน่าย

รายการสินค้าต่อไปนี้ห้ามจำหน่ายกับทางเรา (Hagaholic) มีดังนี้
- สินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าไม่ว่าหมวดสินค้าใด ๆ
- สื่อลามก วัตถุลามกหรือสินค้าที่มีวัตถุประสงค์การใช้ไปในทางลามก
- สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิต ส่วนของสัตว์ และสินค้าที่ทำจากส่วนของสัตว์ป่า
- อาหารที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
- ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน
- อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ปืน มีด สเปรย์พริกไทย อาวุธปลอม อุปกรณ์สอดแนม อุปกรณ์ที่อาจใช้สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- อวัยวะ ชิ้นส่วนร่างกาย อัฐิและซากมนุษย์
- บริการจัดหาเพื่อนคุย บริการจัดหาคู่ หรือบริการที่เกี่ยวข้องในทางนำเสนอขายหรือให้บริการทางเพศทั้งชายและหญิง
- บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ส่วนควบอื่นใด
- สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ยาเสพติด สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
- สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
- หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และอากรแสตมป์
- วัตถุอันตราย รวมถึงวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ
- เอกสารทางราชการ
- สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผู้ขายต้องเข้าใจว่าการลงขายสินค้าต้องห้ามจำหน่ายเพื่อจำหน่ายกับทางเรา (Hagaholic) ถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเราด้วย ซึ่งทางเรา (Hagaholic) มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ หรือลบข้อความหรือโพสต์ของคุณ ได้ทันที หรืออาจแจ้ง หรือส่งข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบ โดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ ทั้งนี้หากคุณตรวจพบว่าบัญชีผู้ใช้ใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ลงขายสินค้าต้องห้าม หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการใดๆ โปรดติดต่อ Hagaholic@gmail.com หรือติดต่อโดยตรงกับทางแชทของเราเพื่อดำเนินการต่อไป

การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทางเราเป็นเพียงตัวกลางในการซื้อขายสิ้นค้า ผู้ใช้งานเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับทาง Hagaholic หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ Hagaholic@gmail.com เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ

การชำระเงิน

สำหรับการชำระเงินสำหรับผู้ซื้อ จะต้องโอนเงินค่าสินค้ามาที่บัญชีธนาคารของเรา (Hagaholic) หรือช่องทางอื่นที่เรา (Hagaholic) กำหนด หรือหากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะชำระกับผู้ขายโดยตรงก็สามารถทำได้ แต่ผู้ซื้อต้องยอมรับในความเสี่ยงที่อาจจะได้รับหากไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้ามีปัญหาทางเรา (Hagaholic) จะปฎิเสธการรับผิดชอบทุกธุรกรรมการซื้อ-ขาย ที่ไม่ได้กระทำผ่านช่องทางที่เรา (Hagaholic) กำหนด และหากผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางของเรา (Hagaholic) ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบการได้รับสินค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้รับจากผู้ขาย และผู้ซื้อมีหน้าที่กดยืนยันการได้รับสินค้า เพื่อให้ทางเรา (Hagaholic) ส่งมอบเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย ซึ่งหากสินค้ามีปัญหาผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะรายงานปัญหาให้กับทางเรา (Hagaholic) ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเอการยืนยัน เพื่อให้ทางเรา (Hagaholic) ตรวจสอบ โดยหากท่านไม่แจ้งปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดทางเรา (Hagaholic) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติส่งมอบเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

ความรับผิดชอบของผู้ขาย

ผู้ขายต้องตรวจสอบราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ และข้อมูลประกอบการขายให้ถูกต้องเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ราคาสินค้าต้องเป็นราคาสุทธิ ซึ่งหมายถึงการรวมราคาค่าจัดส่ง ภาษี และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยผู้ขายจะต้องไม่เก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อโดยเด็ดขาด และต้องส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่มีการยืนยันการจ่ายเงินของลูกค้าโดย hagaholic แล้ว นอกจากนี้ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการร้องขอ ผู้ขายยินยอมให้ Hagaholic จัดบริการส่งเสริมการขายที่ต้องการโดยใช้ชื่อร้านของคุณในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยอาจไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ขายจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขาย ดังนั้น ผู้ขายควรศึกษา หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ขายจะต้องเข้าสู่ระบบ และตรวจสอบการซื้อ-ขาย จากลูกค้า ที่ติดต่อมาซื้อสินค้าทุกๆ วัน โดยหากผู้ขายไม่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์เกินกว่า 30 วัน ทางเรา (hagaholic) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือลบบัญชีของท่าน

ข้อพิพาท และข้อเสนอแนะ

ทางเรา (Hagaholic) ส่งเสริมให้ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสารซึ่งกันและกัน ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก ทางเรา (Hagaholic) เป็นเพียงตัวกลางสำหรับให้ผู้ใช้บริการทำการซื้อขายกันเท่านั้น ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถนำเรื่องขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมได้ เพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม โดยทางเรา (Hagaholic) ยินดีให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานด้านกฎหมาย ทางเรา Hagaholic ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ Hagaholic ปรับปรุงคุณภาพของบริการ โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นทางอีเมล Hagaholic@gmail.com หรือทางสื่อต่างๆ หากเราตรวจสอบพบจะรีบพัฒนาปรับปรุงต่อไป

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทางเรา (Hagaholic) ได้จัดรูปแบบการให้บริการต่างๆ ให้เป็นจริงตามสภาพ โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองจากทางเรา (Hagaholic) ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ทางเรา (Hagaholic) ไม่รับประกันว่าการบริการนี้ หรือการทำงานในเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด แต่หากว่าพบหรือได้รับรายงานข้อบกพร่อง ทางเรา (Hagaholic) จะแก้ไขให้ทันที และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัสทุกรูปแบบ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด ผู้ใช้บริการรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ หรือบริการนี้ ตกเป็นของผู้ใช้บริการ ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คะแนนสะสม

ทางเรา (Hagaholic) ได้มีรูปแบบการสะสมคะแนนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อสินค้า ในราคาที่ดีและคุ้มค่าที่สุด โดยเรากำหนดให้ผู้ซื้อ สามารถรับคะแนนสะสม ได้เมื่อผู้ซื้อมีการล็อคอินเข้าระบบเพื่อกดรับแต้มสะสมในแต่ละวัน จะได้รับคะแนนตามที่ทางเรา (Hagaholic) กำหนด
สำหรับการนำคะแนนไปใช้ เมื่อผู้ซื้อสะสมคะแนนได้เท่ากับหรือมากกว่าที่ทางเรา (Hagaholic) กำหนด ผู้ซื้อสามารถแลกรับของรางวัล หรือแลกรับส่วนลดในการลดราคาสินค้าต่างๆ ได้โดยทันทีที่ผู้ซื้อแลกของรางวัล หรือแลกรับส่วนลด คะแนนสะสมที่ผู้ซื้อมีจะถูกหักออกไปตามคะแนนที่ต้องใช้ในการแลกรับของรางวัล หรือส่วนลดนั้นๆ โดยทางเรา (Hagaholic) ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้จำนวนของรางวัล หรือส่วนลดย่อมมีจำนวนจำกัด ผู้ซื้อต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับของรางวัล หรือส่วนลดที่ผู้ซื้อต้องการ หากของรางวัล หรือส่วนลดต่างๆ ได้หมดลง โดยทางเรา (Hagaholic) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับการให้บริการคะแนนสะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบล่วงหน้า

คูปองลดราคา

ทางเรา (Hagaholic) ได้จัดรูปแบบ “คูปองลดราคา” เพื่อให้ผู้ขาย สามารถจัดการกระตุ้นการขาย หรือสร้างโปรโมชั่นดีๆ เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการค้าได้ โดยทางเรา (Hagaholic) กำหนดให้ผู้ที่สามารถออกคูปองได้คือ
ผู้ขาย (ร้านค้า) โดยผู้ขายทุกคน สามารถออกคูปองลดราคา และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ได้เอง โดยทางเรา (Hagaholic) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกคูปองดังกล่าวแต่อย่างใดและจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ขายเกี่ยวกับการออกคูปองลดราคา และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใน ส่วนต่างราคาที่เกิดจากการออกคูปองของผู้ขาย และรับผิดชอบส่วนอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกคูปองของผู้ขาย ตามขอบเขตของกฎหมาย
โดยคูปองลดราคา จะไม่สามารถใช้ซ้ำ หรือแลกเป็นเงินสดได้ และจะใช้ได้เพียงเมื่อซื้อสินค้าผ่านทางเรา (Hagaholic) เท่านั้น

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

ทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดใดๆ ไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกการใช้บริการของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการสำหรับลิงค์ของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ลิงค์เหล่านั้นเป็นลิงก์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ดังนั้นแล้วการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทางเราไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไป

ความรับผิดชอบและการรับรองของผู้ใช้บริการ

คุณ (ผู้ใช้บริการ) เข้าใจว่าเนื้อหาที่คุณนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของคุณโดยที่คุณมี่สิทธิ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์จะคุณเข้าใจว่า คุณจะเป็นเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเรา Hagaholic ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้คุณรับรองว่าคุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตาม เงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด โดยหากเราตรวจสอบ /ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทำอันขัดต่อเนื้อหาข้างต้น เราอาจพิจารณาระงับ /ยกเลิกบัญชีของท่าน หรืออาจส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่ร้องข้อ โดยชอบด้วยกฎหมาย

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้นทางเรา (Hagaholic) จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา โดยผู้มีส่วนร่วมจะไม่กำหนดให้ Hagaholic ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ

นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยทางเรา (Hagaholic) แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย ซึ่งทางเรา (Hagaholic) ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นทางเรา (Hagaholic) ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ให้เข้าใจก่อนการใช้บริการ คุณตกลงว่าทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่าทางเรา Hagaholic อาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ทางเรา (Hagaholic) ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ (คู่กรณี) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการ การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการหรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของเรา (Hagaholic) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ / การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าในประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

บทบัญญัติทั่วไป

ทางเรา Hagaholic สงวนสิทธิ์แก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว ผุ้ใช้งานต้องไม่มอบสิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่นไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม ระหว่างคุณและ Hagaholic และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของ Hagaholic
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ

การคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นเรื่องขอคืนเงิน หรือคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
-ไม่ได้รับสินค้า,มีตำหนิ หรือเสียหายขณะการจัดส่ง,ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ตกลงกันไว้
โดยผู้ซื้อจะต้องส่งยื่นเรื่องผ่านทาง “รายงานปัญหา” โดยจะต้องยื่นเรื่องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ/หรือคืนเงินก่อนหมดระยะเวลาของ “ การันตีสินค้า” พร้อมกับส่งข้อมูลรายละเอียดของปัญหามาให้เราทาง Hagaholic@gmail.com ซึ่ง hagaholic จะตรวจสอบเรื่องของผู้ซื้อเป็นกรณีๆ และการตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของเราเท่านั้น

สิทธิของผู้ขาย

เมื่อผู้ซื้อ รายงานปัญหา แล้วการแจ้งเตือนนั้นจะแจ้งไปที่ผู้ขาย ดังนั้นผู้ขายทราบเรื่องการรายงานปัญหาแล้ว และผู้ขายต้องดำเนินการหาข้อมูลยืนยันคุณภาพของสินค้า หรือข้อมูลหักล้างการรายงานปัญหาของผู้ซื้อ พร้อมกับส่งมาให้เราทาง Hagaholic@gmail.com รวมไปถึงติดต่อพูดคุยกับผู้ซื้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ทั้งนี้หาก hagaholic ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายใน 7 วัน จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับรายงานปัญหาของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก ซึ่ง hagaholic จะตรวจสอบเรื่องของผู้ขายเป็นกรณีๆ และการตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ขายหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของเราเท่านั้น

การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ hagaholic ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว หรือไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายใน 7 วัน หลังมีการ “รายงานปัญหา” จากผู้ซื้อ ทาง hagaholic มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารตามเหมาะสม

การการันตีสินค้า

บริการที่ hagaholic จัดไว้เพื่อเป็นคนกลางในการถือเงินของผู้ซื้อก่อนส่งมอบให้ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อกดได้รับสินค้า หรือไม่มีการดำเนินการใดๆ หลังครบกำหนดเวลา ในทางกลับกันหากผู้ซื้อ “รายงานปัญหา” ทางเราจะทำการตรวสอบและยังไม่โอนเงินให้กับผู้ขายจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่: Hagaholic@gmail.com หรือช่องทางอื่นๆ ของเรา ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้และตกลงยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดข้างต้นและการแก้ไขบทบัญญัติใดๆ ที่จะเกิดตามมาในภายหลัง ในการคลิกปุ่ม “สมัครใช้งาน” หรือ “เชื่อมต่อด้วย FACEBOOK” ด้านล่าง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ากำลังสร้างลายเซ็นดิจิตอล ซึ่งข้าพเจ้าประสงค์ให้มีผลบังคับใช้เสมือนกับว่าข้าพเจ้าได้ลงชื่อด้วยตัวเอง