Loading...

เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ www.hagaholic.com หรือ hagaholic mobile application. (ทางเรา) เพื่อความเข้าใจในการใช้บริการนี้หรือเปิดบัญชีใช้งาน คุณต้องอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดภายในเงื่อนไขการให้บริการนี้ พร้อมทั้งคุณจะต้องยอมรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณสมัครเข้าทางเรา หรือเปิดบัญชีใช้งานแล้วจะถือว่าคุณยินยอมและตกลงตามข้อกำหนดของทางเรา ก่อนอื่นทางเรา ขอทำความเข้าใจก่อนว่า www.hagaholic.com หรือ hagaholic mobile application. เป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุน และเป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ เพื่อการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ส่วนเรื่องสัญญาซื้อ-ขายเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการปฎิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการที่ได้ละเมิดข้อตกลงหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ทางเราเสื่อมเสีย โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อ/ผู้ขาย) ล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการโดย คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ อันเกี่ยวข้องกับ Hagaholic คุณตกลงที่จะไม่ใช้เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราเพื่อกิจกรรมอื่นใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายของบน www.hagaholic.com และบน hagaholic mobile applications ทรัพย์สินของทางเรา และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา จะถูกนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ เท่านั้น คุณตกลงให้ Hagaholic ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของทางเราHagaholic แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัญชีและความปลอดภัย

การใช้บริการกับทางเรา Hagaholic คุณในฐานะผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) จำเป็นต้องมีการสมัคร ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และตั้งรหัสผ่านสำหรับคุณ รวมถึงคุณสามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นได้ด้วยตัวคุณเอง สิทธิ์ขาดทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเองเท่านั้น โดยคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้กับบัญชีของคุณเท่านั้น รวมถึงตรวจสอบการเข้า-ออกบัญชี ผู้ใช้ของคุณให้ถูกต้องทุกครั้ง อีกทั้งคุณต้องแจ้งให้ทางเรา Hagaholic ทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ บัญชีผู้ใช้ของคุณและบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม โดยทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยคุณไม่ได้อนุญาต

ข้อตกลงการใช้งาน

คุณสัญญาว่าจะกระทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คุณจะไม่ละเมิดกฎหมายของประเทศไทย ,ไม่ละเมิดเงื่อนไขหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของทางเราHagaholic , ไม่นำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย /เนื้อหาที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย ,ไม่การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลใดๆ อันอาจเกิดความเสียหายต่อทางเรา Hagaholic, ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ,ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของผู้ขาย ,คุณเป็นคนรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่บัญชีของคุณได้นำเข้าสู่ www.hagaholic.com หรือ Hagaholic mobile application การควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์จะไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมจากทางเรา Hagaholic เพราะฉะนั้นทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว , คุณตกลงว่าทางเรา Hagaholic สามารถเข้าถึง และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาได้ตามคำสั่งศาลหรือตามหน่วยงานรัฐ หรือตามหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจ หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย นอกจากนี้คุณจะต้องอัพเดทข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบัน /ตอบกลับ /ตอบรับ หรือปฎิเสธการซื้อ-ขายสินค้ากับผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่กระทำอื่นใดอันอาจจะสร้างความไม่พอใจต่อผู้ใช้บริการายอื่นในการใช้บริการของเรา Hagaholic ซึ่งทางเรา Hagaholic มีสิทธิ์ที่จะระงับ /ยกเลิกบัญชีของคุณ /ลบข้อความหรือโพสต์ของคุณ ได้ทันที หรืออาจแจ้ง หรือส่งข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบ โดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากได้รับแจ้งหรือตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น

รายการสินค้าต้องห้ามจําหน่าย

รายการสินค้าต่อไปนี้ห้ามจำหน่ายกับทางเรา (Hagaholic) มีดังนี้
- สินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าไม่ว่าหมวดสินค้าใด ๆ
- สื่อลามก วัตถุลามกหรือสินค้าที่มีวัตถุประสงค์การใช้ไปในทางลามก
- สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิต ส่วนของสัตว์ และสินค้าที่ทำจากส่วนของสัตว์ป่า
- อาหารที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
- ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน
- อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ปืน มีด สเปรย์พริกไทย อาวุธปลอม อุปกรณ์สอดแนม อุปกรณ์ที่อาจใช้สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- อวัยวะ ชิ้นส่วนร่างกาย อัฐิและซากมนุษย์
- บริการจัดหาเพื่อนคุย บริการจัดหาคู่ หรือบริการที่เกี่ยวข้องในทางนำเสนอขายหรือให้บริการทางเพศทั้งชายและหญิง
- บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ส่วนควบอื่นใด
- สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ยาเสพติด สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
- สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
- หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และอากรแสตมป์
- วัตถุอันตราย รวมถึงวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ
- เอกสารทางราชการ
- สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผู้ขายต้องเข้าใจว่าการลงขายสินค้าต้องห้ามจำหน่าย เพื่อจำหน่ายกับทางเรา Hagaholic ถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเราด้วย ซึ่งทางเรา Hagaholic มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ หรือลบข้อความหรือโพสต์ของคุณ ได้ทันที หรืออาจแจ้ง หรือส่งข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบ โดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ ทั้งนี้หากคุณตรวจพบว่าบัญชีผู้ใช้รายใด บนเว็บไซต์ของเรา ลงขายสินค้าต้องห้าม หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการใดๆ โปรดติดต่อ Hagaholic@gmail.com หรือติดต่อโดยตรงกับทางแชทของเราในทันที

การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทางเราเป็นเพียงตัวกลางในการซื้อขายสิ้นค้า ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลใดๆทั้งสิ้น หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ Hagaholic@gmail.com เพื่อทางเราจะดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณต่อไป

การชำระเงิน

การชำระเงินสำหรับผู้ซื้อ จะต้องโอนเงินค่าสินค้ามาที่บัญชีธนาคารของทางเรา Hagaholic หรือช่องทางอื่นที่ทางเรา Hagaholic กำหนด หรือหากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะชำระกับผู้ขายโดยตรงก็สามารถทำได้ แต่ผู้ซื้อต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้ามีปัญหา ทางเรา Hagaholic จะปฎิเสธความรับผิดชอบทุกธุรกรรมการซื้อ-ขาย ที่ไม่ได้กระทำผ่านช่องทางที่ทางเรา Hagaholic กำหนด และหากผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางของทางเรา Hagaholic ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการได้รับสินค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้รับจากผู้ขาย และผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องกดยืนยันการได้รับสินค้า เพื่อให้ทางเรา Hagaholic จะส่งมอบเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย ซึ่งหากสินค้ามีปัญหาผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องรายงานปัญหาให้กับทางเรา Hagaholic ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยัน เพื่อให้ทางเรา Hagaholic ตรวจสอบ แต่หากท่านไม่แจ้งปัญหาภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนด ทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติส่งมอบเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

ความรับผิดชอบของผู้ขาย

ผู้ขายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ และข้อมูลประกอบการขายให้ถูกต้องเพื่อไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ราคาสินค้าต้องเป็นราคาสุทธิ ซึ่งหมายถึงมีการรวมภาษี และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยผู้ขายจะสามารถเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อได้ในกรณีที่เป็นค่าขนส่งสินค้าเท่านั้น และต้องส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีการยืนยันการจ่ายเงินของลูกค้าจากทางเรา Hagaholic แล้ว นอกจากนี้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อร้องขอ ทั้งนี้ผู้ขายยินยอมให้ทางเรา Hagaholic จัดบริการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ โดยใช้ชื่อร้านของคุณ หรือรูปภาพสินค้าของคุณในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของ Hagaholic โดยอาจไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขายได้ ดังนั้นผู้ขายควรศึกษา หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ขายจะต้องเข้าสู่ระบบและตรวจสอบการซื้อ-ขาย จากลูกค้า ที่ติดต่อมาซื้อสินค้า แต่หากผู้ขายไม่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์เกินกว่า 30 วัน เพิกเฉยไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อสินค้าของผู้ซื้อ ทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือลบบัญชีของท่านในทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทางเรา Hagaholic ได้จัดรูปแบบการให้บริการต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยทางเรา Hagaholic ไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรอง ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ทางเรา Hagaholic ไม่รับประกันว่าการบริการนี้ หรือการทำงานในเว็บไซต์จะพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด แต่หากว่าพบหรือได้รับรายงานข้อบกพร่อง ทางเรา Hagaholic จะดำเนินการแก้ไขให้ทันที และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัสทุกรูปแบบ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด ผู้ใช้บริการรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ หรือบริการนี้ ตกเป็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คะแนนสะสม

ทางเรา Hagaholic ได้มีรูปแบบการสะสมคะแนนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อสินค้า ในราคาที่ดีและคุ้มค่าที่สุด โดยทางเรากำหนดให้ผู้ซื้อ สามารถรับคะแนนสะสม ได้เมื่อผู้ซื้อมีการล็อคอินเข้าระบบเพื่อกดรับแต้มสะสมในแต่ละวัน จะได้รับคะแนนตามที่ทางเรา Hagaholic กำหนด
สำหรับการนำคะแนนไปใช้ เมื่อผู้ซื้อสะสมคะแนนได้เท่ากับหรือมากกว่าที่ทางเรา Hagaholic กำหนด ผู้ซื้อสามารถแลกรับของรางวัล หรือแลกรับส่วนลดสำหรับใช้ในการลดราคาสินค้าต่างๆ ได้โดยทันทีที่ผู้ซื้อแลกของรางวัล หรือแลกรับส่วนลด คะแนนสะสมที่ผู้ซื้อมีจะถูกหักออกจากคะแนนที่ใช้ไปในการแลกรับของรางวัล หรือส่วนลดนั้นๆ โดยทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้จำนวนของรางวัล หรือส่วนลดย่อมมีจำนวนจำกัด ผู้ซื้อต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับของรางวัล หรือส่วนลดที่ผู้ซื้อต้องการ หากของรางวัล หรือส่วนลดต่างๆ ได้หมดลง โดยทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับการให้บริการคะแนนสะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบล่วงหน้า

คูปองลดราคา

ทางเรา Hagaholic ได้จัดรูปแบบ “คูปองลดราคา” เพื่อให้ผู้ขาย สามารถจัดการกระตุ้นการขาย หรือสร้างโปรโมชั่นดีๆ เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ และทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการค้าได้ โดยทางเรา Hagaholic กำหนดให้ผู้ที่สามารถออกคูปองได้คือ
ผู้ขาย (ร้านค้า) โดยผู้ขายทุกคน สามารถออกคูปองลดราคา และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ได้เอง โดยทางเรา Hagaholic ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกคูปองดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ขายเกี่ยวกับการออกคูปองลดราคา โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างราคาที่เกิดจากการออกคูปองของผู้ขาย และรับผิดชอบส่วนอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกคูปองของผู้ขาย ตามขอบเขตของกฎหมาย
โดยคูปองลดราคา จะไม่สามารถใช้ซ้ำ หรือแลกเป็นเงินสดได้ และจะใช้ได้เพียงเมื่อซื้อสินค้าผ่านทางเรา (Hagaholic) เท่านั้น

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

ทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดใดๆ ไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิ์เพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกการใช้บริการของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการสำหรับลิงค์ของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของทางเรา ลิงค์เหล่านั้นเป็นลิงก์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทางเรา ดังนั้นแล้วการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทางเราไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไป

ความรับผิดชอบและการรับรองของผู้ใช้บริการ

คุณ (ผู้ใช้บริการ) เข้าใจว่าเนื้อหาที่คุณนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของคุณโดยที่คุณมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์คุณต้องเข้าใจว่า คุณจะเป็นเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเรา Hagaholic ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้คุณรับรองว่าคุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขในการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด แต่หากทางเราตรวจสอบ หรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทำอันขัดต่อเนื้อหาข้างต้น ทางเราอาจต้องพิจารณาระงับ /ยกเลิกบัญชีของท่าน หรืออาจส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่ร้องข้อ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเรื่องความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้นทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดชอบ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา โดยผู้มีส่วนร่วมจะไม่กำหนดให้ ทางเราHagaholic ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการนอกจากนี้ ยังรวมถึงบริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยทางเรา Hagaholic แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย ซึ่งทางเรา Hagaholic ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นทางเรา Hagaholic ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ให้เข้าใจก่อนการใช้บริการ คุณตกลงว่าทางเรา Hagaholic จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่าทางเรา Hagaholic อาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก ตามขอบเขตถ้าการใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ทางเรา Hagaholic ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ์ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ (คู่กรณี) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการ การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการหรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของเรา (Hagaholic) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ / การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าในประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ขัดต่อกฎหมาย ให้ถือเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาล

บทบัญญัติทั่วไป

ทางเรา Hagaholic ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว ผู้ใช้งานต้องไม่มอบสิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่น ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะถือการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม ระหว่างคุณกับทางเราHagaholic และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของทางเรา Hagaholic
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ

ข้อพิพาท และข้อเสนอแนะ

ทางเรา Hagaholic จะส่งเสริมให้ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสารซึ่งกันและกันโดยตรง แต่ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ใช้บริการยังสามารถนำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมได้ เพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม โดยทางเรา Hagaholic ยินดีให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานด้านกฎหมาย ทางเรา Hagaholic ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากผู้ใช้ เพื่อจะช่วยให้ทางเรา Hagaholic ปรับปรุงคุณภาพของบริการ โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นทางอีเมล Hagaholic@gmail.com หรือช่องทางอื่นๆ แล้วทางเราจะรีบดำเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

การคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นเรื่องขอคืนเงิน หรือคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
-ไม่ได้รับสินค้า,สินค้ามีตำหนิ ,สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ตกลงกันไว้
โดยผู้ซื้อจะต้องส่งยื่นเรื่องผ่านทาง “รายงานปัญหา” โดยจะต้องยื่นเรื่องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ/หรือขอเงินคืนก่อนหมดระยะเวลาของ “ การันตีสินค้า” พร้อมกับส่งข้อมูลรายละเอียดของปัญหามาให้ที่ Hagaholic@gmail.com ซึ่งทางเราhagaholic จะตรวจสอบเรื่องของผู้ซื้อเป็นกรณีๆ การตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของเราเท่านั้น

สิทธิของผู้ขาย

เมื่อผู้ซื้อ รายงานปัญหา แล้วการแจ้งเตือนนั้นจะแจ้งไปที่ผู้ขาย ดังนั้นผู้ขายทราบเรื่องการรายงานปัญหาแล้ว และผู้ขายต้องดำเนินการหาข้อมูลยืนยันคุณภาพของสินค้า หรือข้อมูลหักล้างการรายงานปัญหาของผู้ซื้อ แล้วส่งข้อมูลที่มีมาให้เราทางที่ Hagaholic@gmail.com รวมไปถึงติดต่อพูดคุยกับผู้ซื้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ทั้งนี้หากทางเรา Hagaholic ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายใน 7 วัน จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับรายงานปัญหาของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก ซึ่งทางเรา Hagaholic จะตรวจสอบเรื่องของผู้ขายเป็นกรณีๆ การตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ขายหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของเราเท่านั้น

การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ทางเรา Hagaholic ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว หรือไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายใน 7 วัน หลังมีการ “รายงานปัญหา” จากผู้ซื้อ ทางเรา Hagaholic มีสิทธิ์ที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่ต้องบอกแก่ผู้ขายอีก ส่วนเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารตามความเหมาะสม

การการันตีสินค้า

บริการเรื่องการการันตีสินค้าที่ ทางเรา Hagaholic จัดขึ้นเพื่อเป็นคนกลางในการถือเงินของผู้ซื้อก่อนส่งมอบให้ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อกดได้รับสินค้า หรือไม่มีการดำเนินการใดๆ หลังครบระยะเวลาที่กำหนด ในทางกลับกันหากผู้ซื้อ “รายงานปัญหา” ทางเราจะทำการตรวจสอบและยังไม่โอนเงินให้กับผู้ขายจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่: Hagaholic@gmail.com หรือช่องทางอื่นๆ
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้และตกลงยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดข้างต้นและการแก้ไขบทบัญญัติใดๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าได้ลงชื่อแบบลายเซ็นดิจิตอลแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ เสมือนกับว่าข้าพเจ้าได้ลงชื่อด้วยตัวเอง เมื่อกดคลิกปุ่ม “สมัครใช้งาน” หรือ “เชื่อมต่อด้วย FACEBOOK”